Onderzoekende School?! Lutgardiscollege

Waarover gaat het?

Het Lutgardiscollege is een ASO-school in Oudergem. Het is een Nederlandstalige, katholieke school voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Door de kleine leerlingenpopulatie zet de school erg in op een nauw contact tussen leraren en leerlingen. Hierdoor heerst er een sfeer van gezelligheid waarbij leerlingen van de lagere en middelbare school hun net vernieuwde speelplaats met elkaar delen. De school slaagt er, mede dankzij het gepassioneerde directeurschap, in om de toekomst en modernisering van het secundair onderwijs al vandaag mee vorm te geven.

Ons project binnen Onderzoekende School?! bouwt verder op het geleverde werk van de op de school reeds aanwezige “Vitaminebende”. Deze werkgroep kwam vorig schooljaar voor de eerste keer bij elkaar na problemen met lage motivaties van leerlingen, onrust en het verlies van verbondenheid tussen leerlingen en leraren. Vanuit “Vitamines Voor Groei”, een nieuw basiswerk van onderwijsexperts Vansteenkiste en Soenens, trachtte de werkgroep met behulp van de Zelf-Determinatie Theorie de problematieken aan te pakken. De eerste stappen focusten op het bestuderen van onderzoeksliteratuur en mondden uit in een globaal schema, dat het startpunt vormde van het project Onderzoekende School?!. De “Vitaminebende” versmolt hierdoor tot een nieuw onderzoeksteam, bestaande uit een bruggenbouwer (lerarenopleider), een aantal leerkrachten, leerlingenbegeleiders, twee student-leraren van de VUB en An Lanssens als gemotiveerde ondersteuner van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

Doorheen het jaar kwam het nieuw samengestelde onderzoeksteam enkele keren samen om een gemeenschappelijk project uit te werken. Per graad werd via Smartschool een leerlingenenquête uitgestuurd die focuste op welbevinden, autonomie en relatie leerling-leerkracht. Op basis van de resultaten van de enquête besloten we focusgroepen op te zetten waarin de stem van de leerling nog duidelijker en helder kon worden gehoord. De gesprekken binnen de focusgroepen gingen over schoolactiviteiten, feedback en vertrouwensleerkrachten. Als team hopen we nu dat de school de resultaten van het onderzoeksproject kan gebruiken om de leerlingenparticipatie en leerlingenattitude te bevorderen.

 

Wie werkte mee?

Yoni Huijghe

Voordat ik mijn master klinische psychologie afsloot met een thesis koos ik ervoor om in de lerarenopleiding te stappen voor de vakken cultuur- en gedragswetenschappen. In mijn vooropleiding ontdekte ik dat motivatie en achterliggende denkprocessen en vooroordelen de acties van mensen drijven. Daarom ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om ruimdenkend te zijn en kritisch. Ik vind het prachtig dat lerarenopleidingen ernaar streven om hun toekomstige leerkrachten beter te vormen met projecten zoals  Onderzoekende School?!. Onderwijs is zoveel meer dan alleen lesinhouden. Het gaat om communicatie, mens en maatschappijvorming en vooral cruciale attitudevorming. Ik ben dan ook heel blij dat het Lutgardiscollege Oudergem in dit project is meegestapt en zichzelf tot doel stelde de motivatie van hun leerlingen te bevorderen.

Lander Govaerts

Ik, mijn verhaal, bestaat uit velen.

Geboren en opgegroeid in Mechelen, student-varken uitgehangen in Leuven als socioloog, een staat van verontwaardigde rust gevonden in Gent binnen de opleiding Conflict & Development en daarna thuisgekomen in Brussel.

Onderzoekende school?! was een zoektocht naar en een verdiepen van mijn eigen toekomstige engagement als leraar. Wees geen punten maar lijnen! Hoe lever je een zo groot mogelijke bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren tot kritische burgers? Hoe bouw je samen een veilige haven waarin je motivatie kan vinden en ruimte voor eigenwaarde binnen een cynisch-kapitalistische wereld?

Dat is voor mij een onderzoekende school! Onszelf veranderen door de structuren die we hebben onderzocht te veranderen.